แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

INFORMATION TECHNOLOGY

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก้าวล้ำโลกเทคโนโลยีสู่การเป็นนักบริหารด้านคอมพิวเตอร์ เสริมศักยภาพระดับสูงด้วยการมีความคิดสร้างสรรค์ในด้านการบริหารธุรกิจและด้านคอมพิวเตอร์ เรียนรู้จนเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศจะเน้นเรียนทางด้านระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การเรียนทางด้านกราฟิก และยังรวมถึงศาสตร์อื่นๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน เช่น เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในและภายนอกองค์กร เรียนรู้เกี่ยวกับการตลาดในด้านอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี เรียนรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายเชิงประยุกต์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต

Computer Repair

การซ่อมคอมพิวเตอร์

การตรวจซอมและบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การตรวจหาสาเหตุ อาการเสียและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เทคนิคการปรับแต่งคอมพิวเตอร์ การตรวจและ

กําจัด ไวรัส การสํารองและกู ้คืนข้อมูล

Programming Website Development

การเขียนโปรแกรม การพัฒนาเว็บไซต์

       - การเขียนโปรแกรม การเขียนผังงาน (Flowchart) การเขียนโปรแกรมด้วย ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบและทดสอบโปรแกรม

       - การเขียนโปรแกรมบนสมาร์ทโฟน  แท็บเลต หรืออุปกรณ์เคลื่อนที ่อื่น ๆ การใช้งานระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ติดตั ้งและถอนโปรแกรม ประยุกต์ใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยภาษาโปรแกรมหรือเครื่องมือสำเร็จรูป 

       - การสร้างเว็บด้วยภาษา Hyper Text Markup Language (HTML) โครงสร้างของ

 การเขียน HTML ตามมาตรฐาน W3C การแสดงผลบน และการรับข้อมูลการจัดและการแต่งข้อความ  การแต่งสี การแทรกภาพ การสร้างตาราง การเชื่อมโยงหน้า จัดสร้างเฟรม Style Sheet และ ธีม (Theme) การใส่ เทคนิคพิเศษ การขอพืนที่เว็บไซต์ และการ Upload เว็บเพจ

Designing with SKETCHUP Program

การออกแบบด้วยโปรแกรม Sketup

     การสร้างแบบจำลอง 3D ที่มีความสะดวกง่ายต่อการใช้งาน และยังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย โดยส่วนมากแล้วมักถูกนำมาใช้งานเพื่อออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม ทั้งงานออกแบบภายในและภายนอก การออกแบบสร้างกลไกการทำงานของเครื่องจักร เฟอร์นิเจอร์ ยังรวมไปถึงการออกแบบฉาก อาคาร หรือจะเป็นการจัดฉากเพื่อทำ Story Boards ในงานต่างๆ

Photography

การถ่ายภาพ

การจัดองค์ประกอบของภาพ เทคนิคการถ่ายภาพประเภทต่างๆ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อตกแต่งภาพถ่าย

- พื้นฐานเกี่ยวกับกล้องและฟังก์ชั่นของกล้อง(Camera function)

- ความสัมพันธ์ของรูรับแสง (F-stop) และสปีดชัตเตอร์ (Speed shutter)


- การวัดแสง ระบบวัดแสง (Light metering)

- ความสำคัญของ การชดเชยแสง (EV+/-)

- การล็อคค่าแสง (AE-Lock)

- การล็อกโฟกัส (Focus)

- การจัดองค์ประกอบภาพ (Composition)

Video shooting, video editing

การถ่ายวิดีโอ ตัดต่อวิดีโอ

  การตกแต่งภาพและตัดต่อคลิปวีดีโอบนมือถือ เพื่อนำวีดีโอไปใช้เป็นสื่อการสอน สื่อให้ความรู้ ความบันเทิงหรือเพื่อการตลาด เป็นรูปแบบหนึ่งที่มีความโดดเด่นในด้านการแสดงให้เห็นภาพชัดเจน โดยเฉพาะในการให้ความรู้ สามารถแสดงการทดลอง ขั้นตอน และวิธีการที่เป็นลำดับได้อย่างดี หากนำเสนอได้อย่างถูกต้องแล้ววิดีโอจะช่วยให้การสอนมีผลสัมฤทธิ์มากขึ้น ช่วยให้การเรียนการสอนแบบ Hybrid, Blended classroom เป็นไปได้ อีกทั้งเผยแพร่ความรู้แต่ผู้เรียนผ่านช่องทางยูทูปได้อีกด้วย

- คำแนะนำเบื้องต้นและเทคนิคการถ่ายวีดีโอให้ง่ายต่อการตัดต่อ 

- ขั้นตอนในการตัดต่อและเทคนิคต่างๆที่จำเป็น

- เทคนิคการตัดต่อเสียง เพื่อเสียงของวีดีโอที่ดีเยี่ยม

- ขั้นตอนการทำโมชั่นกราฟฟิค เพื่อเสริมความสวยงามให้กับวีดีโอ

- การส่งออกวีดีโอและการตั้งค่าให้เหมาะกับการใช้งาน

 Career Guidelines

แนวทางการประกอบอาชีพ

- นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Programmer)

นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer)

ผู้ทดสอบโปรแกรม (Software Tester)

นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)

นักออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architect)

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ (Project Manager Assistant)

นักออกแบบระบบเครือข่าย (NetworkSystem Designer)

นักพัฒนาระบบเครือข่าย (Network System Engineer)

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network System Administrator)

นักพัฒนาเกม (Game Developer)

นักออกแบบและพัฒนาเว็บ (Web Designer/Developer)

นักออกแบบ UI/UX

นักผลิตสื่อดิจิทัล (Digital Media Content Creator)

นักวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านไอที (IT Security Analyst)

ผู้จัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Business Manager)

SEO (Search Engine Optimization) Analysis

นักพัฒนาฐานข้อมูล (Database Developer) และอื่นๆ