ข้อมูลพื้นฐาน ประวัติ ที่ตั้ง ขนาด

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์

ที่ตั้ง เลขที่ 119   หมู่ที่ 6    ตำบลหนองฉลอง    อำเภอขุขันธ์    จังหวัดศรีสะเกษ  33140

เบอร์โทรศัพท์   0-45826-455

เบอร์โทรสาร 0-45826-499

พื้นที่ เนื้อที่ 50 ไร่


เขตติดต่อ      

   ทิศเหนือ ติดกับทางหลวงชนบท บ้านนิคม 3 ตำบลหนองฉลอง  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ

   ทิศใต้ ติดป่าสาธารณะประโยชน์   ตำบลหนองฉลอง  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ          ทิศตะวันออก ติดกับคลองน้ำสาธารณะนิคม 3 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

   ทิศตะวันตก โรงเรียนนิคม 3 กรมประชาสงค์เคราะห์  ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติโดยสังเขป

     วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยเริ่มจากโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ ดำเนินงานจัดตั้งในปี พ.ศ. 2556 โดยวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ มีนายปรเมษฐ์  ศรีบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ นายวินิทร  ราชบุตร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการจัดตั้ง ต่อมาปี พ.ศ. 2557 นายคณิน  สาระบูรณ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ นายวินิทร  ราชบุตร นายสุระภี  ผกาพันธ์ นายไพรัตน์  ถิรบุตร และนายวรรณดี  กลมพันธ์ เป็นผู้ประสานการจัดตั้งเพิ่มเติม ซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านบก(ประชาสามัคคี) ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ


     ต่อมาวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ ได้รับงบประมาณให้ทำทำการก่อสร้างบนสถานที่แหล่งใหม่ตั้งอยู่ เลขที่ 119  หมู่ที่ 6 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์ 045-826455  โทรสาร 045-826499 ถนนหมายเลข 2157 มีพื้นที่ 50 ไร่ ห่างจากอำเภอขุขันธ์ 6 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอเมืองศรีสะเกษ 57 กิโลเมตร เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และประเภทวิชาพาณิชยกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี นายแปลก  ภีระคำ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ จนถึงปัจจุบัน