ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี


ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ปรับแก้หน่วยกิตรายวิชา20901-2403 เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที)


ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรม แก้ไข 11/11/2563

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล แก้ไข16/12/2563

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ


ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี แก้ไข21/12/2563


ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 


ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรม แก้ไข29/12/2563