สาขาวิชา/แผนกวิชา ที่เปิดทำการสอน

Department of Automotive 

แผนกวิชาช่างยนต์

สาขาวิชาช่างยนต์ คือ สาขาวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์ เช่น การบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ ระบบเครื่องล่างรถยนต์ ระบบส่งกำลังรถยนต์ ระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศรถยนต์ เป็นต้น รวมไปถึงรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันหรือใช้ในการเกษตร การเรียนในสาขาวิชาช่างยนต์นั้นจะเน้นการฝึกปฏิบัติและทฤษฎีควบคู่กัน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในสายงานช่างยนต์แนวทางการประกอบอาชีพ

- ช่างยนต์ประจำศูนย์บริการรถยนต์และรถจักรยานยนต์

- ช่างซ่อมบำรุงประจำบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรม

- ช่างเทคนิคประจำบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรม

- ช่างซ่อมรถยนต์ประจำอู่ซ่อมรถยนต์หรือบริษัท

- ช่างตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ รถยนต์ (ตรอ.)

- ช่างควบคุมเครื่องจักร

Department of Electrical Power

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

เข้าถึงด้าน ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้า การเรียนรู้กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า การออกแบบและการประมาณราคาติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร การเขียนแบบและการคำนวณวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น การซ่อมบำรุงรักษาของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า การวิเคราะห์และวิธีการแก้ปัญหาในระบบไฟฟ้าเบื้องต้น การพันและการทดสอบมอเตอร์ 1 เฟส และ 3 เฟส การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการต่างๆจนมีทักษะและการพัฒนาเพื่อก้าวสู่ทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต


แนวทางการประกอบอาชีพ

- การออกแบบการติดตั้งไฟฟ้าและการเดินสายไฟภายในบ้าน

- การพันมอเตอร์ไฟฟ้า

- ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ

- ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

- ช่างซ่อมบำรุงในโรงงานและสถานประกอบการต่างๆ

- ระบบโทรคมนาคม

- ธุรกิจส่วนตัว

Department of Electronic

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 เรียนรู้ และปฏิบัติงานเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น หน่วยวัดทางไฟฟ้า ประเภทของไฟฟ้า  กฎของโอห์ม การวิเคราะห์ตรวจซ่อม ต่อ และแก้ไขวงจรแบบต่างๆ การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า การทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้า การต่อและวิเคราะห์วงจรขยายทรานซิสเตอร์ เครื่องขยายเสียงแบบต่างๆ ปฏิบัติประกอบ-ตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม เครื่องเสียง


แนวทางการประกอบอาชีพ

- ช่างอิเล็กทรอนิกส์

- ช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประจำศูนย์ต่างๆ

- เจ้าของกิจการร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

- ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เตารีด พัดลม หม้อหุงข้าว เป็นต้น

- ช่างซ่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมวิทยุ โทรทัศน์ วีซีดี ดีวีดี เป็นต้น

- งานด้านโทรศัพท์มือถือ ซ่อมและงานโปรแกรม เช่นทำ Logo, Ring Tone, Video Clip เป็นต้น

- ช่างติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ซ่อมบำรุงและโปรแกรม

- ช่างประกอบ ซ่อม ติดตั้งระบบเสียง และงานปรับแต่งระบบเสียง(Mix)

- งานเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น วงจรไฟวิ่งโปรแกรม หุ่นยนต์ เป็นต้น

- งานรับออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์

- งานติดตั้งระบบสายอากาศวิทยุและโทรทัศน์

- งานออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์

- จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Department of Information Technology

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก้าวล้ำโลกเทคโนโลยีสู่การเป็นนักบริหารด้านคอมพิวเตอร์ เสริมศักยภาพระดับสูงด้วยการมีความคิดสร้างสรรค์ในด้านการบริหารธุรกิจและด้านคอมพิวเตอร์ เรียนรู้จนเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศจะเน้นเรียนทางด้านระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การเรียนทางด้านกราฟิก และยังรวมถึงศาสตร์อื่นๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน เช่น เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในและภายนอกองค์กร เรียนรู้เกี่ยวกับการตลาดในด้านอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี เรียนรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายเชิงประยุกต์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต


แนวทางการประกอบอาชีพ

- นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Programmer)

นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer)

ผู้ทดสอบโปรแกรม (Software Tester)

นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)

นักออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architect)

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ (Project Manager Assistant)

นักออกแบบระบบเครือข่าย (NetworkSystem Designer)

นักพัฒนาระบบเครือข่าย (Network System Engineer)

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network System Administrator)

นักพัฒนาเกม (Game Developer)

นักออกแบบและพัฒนาเว็บ (Web Designer/Developer)

นักออกแบบ UI/UX

นักผลิตสื่อดิจิทัล (Digital Media Content Creator)

นักวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านไอที (IT Security Analyst)

ผู้จัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Business Manager)

SEO (Search Engine Optimization) Analysis

นักพัฒนาฐานข้อมูล (Database Developer) และอื่นๆ

Accounting Department

แผนกวิชาการบัญชี

  สาขาวิชาการบัญชี จัดหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทางด้านวิชาชีพในด้าน ความรู้เกี่ยวกับหลักการทั่วไปของงานอาชีพเฉพาะ การตัดสินใจ วางแผนแก้ไขปัญหา การเลือกใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะ ได้แก่ ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้ วิธีการ เครื่องมือและวัสดุขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน ทักษะการปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพ ทักษะการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ทักษะด้านสุขภาวะและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้ ได้แก่ การวางแผนดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงาน ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพ ด้านการบัญชีตามหลักการและกระบวนการ รวบรวมเอกสารและบันทึกบัญชีของธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขาย สินค้า และธุรกิจอุตสาหกรรมสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด บันทึกบัญชีโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานบัญชี ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานด้านการบัญชี


แนวทางการประกอบอาชีพ

- พนักงานสำนักงานตรวจสอบบัญชี

- พนักงานบัญชีกิจการเจ้าของคนเดียว

- พนักงานบัญชีธุรกิจบริการ

- พนักงานบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า

- ลูกจ้างหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ

Hotel academic Department

แผนกวิชาการโรงแรม

สาขาการโรงแรม สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  คือ สาขาที่ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับรายวิชาการโรงแรมทั้งสิ้น ประกอบไปด้วยรายวิชา ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร ภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง งานส่วนหน้าในโรงแรม เบเกอรี่  ธุรกิจโรงแรม อาหารเพื่อสุขภาพ ภาษาจีนพื้นฐาน เป็นต้น เป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียน สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับการทำงานในธุรกิจโรงแรม 


แนวทางการประกอบอาชีพ

พนักงานต้อนรับ

เชฟ

บาเทนเดอร์

บาริสต้าร์

พนักงานส่วนห้องพัก

พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

การจัดประชุม (Mice)

Vocational project to create skilled workers

โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ

  “โครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ”เป็นโครงต่อเนื่องจากโครงการพระดาบส ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โครงการพระดาบส ได้ดำเนินการตามพระราชดำริ มาเป็นระยะเวลา 42 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาในการดำเนินการได้มีประชาชนที่มีคุณสมบัติตรงตามโครงการฯ ได้เข้ารับการพัฒนาทักษะอาชีพจำนวนมาก แต่โครงการฯสามารถรับผู้เรียนได้ปีละไม่เกิน 150 คน ทำให้มีผู้สมัครอีกมากที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ผู้บริหารโครงการฯ จึงได้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้คัดเลือกสถานศึกษาในสังกัด เป็นผู้ดำเนินโครงการฯตามแนวโครงการฯหลัก โดยให้ชื่อว่า “โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ” เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนผู้ขาดโอกาสในการศึกษา หรือฝึกทักษะอาชีพด้านอื่น ๆ นอกจากอาชีพที่ดำเนินการในครัวเรือน


หลักในการดำเนินการของโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ

- ฝึกอาชีพให้กับประชาชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา และต้องการฝึกประสบการณ์อาชีพที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษาจากโครงการฯ

- ผู้เรียนไม่จาเป็นต้องมีวุฒิการศึกษา แต่ขอให้อ่านและเขียนภาษาไทยได้ คำนวณเลขอย่างง่ายได้ เช่น รู้หลักการและวิธีในการบวก ลบ คูณ หาร

- ตลอดระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ( ยกเว้น ทำทรัพย์สินของราชการเสียหายความตั้งใจ หรือขาดสติ )