วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์  จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของผู้เรียน  โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล