สมัครเรียนใช้อะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. ใบรับรองผลการเรียน หรือหนังสือรับรองผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา 5 ภาคเรียน)

2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (6 ภาคเรียน) ปพ.2 หรือ รบ.1 จำนวน 2 ฉบับ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา)

3. สำเนาใบประกาศนียบัตร (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา) จำนวน  1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของตนเอง อย่างละ 1 ฉบับ

5. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของบิดา อย่างละ 1 ฉบับ

6. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของมารดา อย่างละ  1 ฉบับ

7. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป

8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ