ครูประจำแผนกการโรงแรม

นางมัชฌุดา เจริญรัตน์​
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุดารัตน์ บุรินทร์
ครูพิเศษสอน

นายอดิศักดิ์ นิลนารันตร์
ครูพิเศษสอน