ครูประจำแผนกการบัญชี

นางภัทรานิษฐ์ ไกรสุข
ครู คศ.1

นางสาวสาวิตรี ดาวจันทร์
พนักงานราชการ (ครู)

นางชลุตา ดวงสินธ์
ครูพิเศษสอน