ครูประจำแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายกิติพจน์เดช สำโรงธนารัชต์
ครูผู้ช่วย

นายธวัชชัย มุ่งงาม
ครูพิเศษสอน

นายพณิชพงศ์ แสนพวง
ครูพิเศษสอน