ครูประจำแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

นางสาวธัญญานันท์ กุลสุข
ครูพิเศษสอน

นายจำนงค์ เชื้อสร
ครูพิเศษสอน