ทำเนียบบุคลากรเจ้าหน้าที่

นางสาวกฤติยา ประเสริฐศรรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวปางทิพย์ ทาระพิมพ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานทะเบียน

นางสาวพนิดา ตองอบ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบุคลากร

นางวรัชยา เรือนคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาชีวศึกษา ทวิภาคี

นางสาวสายธาร บุญกู่
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานแนะแนวอาชีพฯ

นางสาวอินทุอร อินแพง
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุ