ทำเนียบผู้บริหาร

นายแปลก ภีระคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวชนัญญา โคนาบาล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา