งานวิจัยพัฒนานวัฒกรรมฯ
งานวิจัยพัฒนานวัฒกรรม และสิ่งประดิษฐ์

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

1) นาย....ตำแหน่งทำหน้าที่ หัวหน้างานวิจัยนวัตกรรมฯ

2) นางสาว.... ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

          (1) ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาการประกอบอาชีพ

และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น

          (2) วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการจัดการอบรมและจัดกิจกรรมในสถานศึกษา

          (3) รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา

          (4) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

          (5) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

          (6) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

          (7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย