เอกสาร คำสั่ง 2563
คำสั่งวิทยาลัยฯ
คำสั่ง 017/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันตคุณภาพการศึกษา   เปิดเอกสารที่นี่