SAR ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
SAR ครูพิพัฒน์ ดวงใจ
นายพิพัฒน์  ดวงใจ 
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู)
SAR ครูพัชรี เนียมจันทร์
นางสาวพัชรี  เนียมจันทร์
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
SAR ครูนเรศ ตาทุวัน
นายนเรศ  ตาทุวัน
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน