งานสื่อการเรียนการสอน
งานสื่อการเรียนการสอน

                 งานสื่อการเรียนการสอน

               ๑) นางนุสรา   ตำแหน่ง ครู   ทำหน้าที่ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

               ๒) นาย.................. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

 

                มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   (๑) วางแผนจัดหา จัดทำการให้บริการ สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้                         

                   (๒) จัดหา  รวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆเพื่อให้บริการในสถานศึกษาค้นคว้าของครูนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องการเรียนการสอนในสถานศึกษา

                   (๓) อำนวยความความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดสื่อการเรียนการสอน

                   (๔) พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ  การศึกษาทางไกลการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

                   (๕) รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา

                   (๖) กำกับดูแลการใช้วิทยุสื่อสาร ระบบโทรศัพท์ภายใน ภายนอก การจัดรายการเสียงตามสาย                                 

       (๗) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                   (๘) ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับ

                   (๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย