งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานวิทยบริการและและห้องสมุด

1) นางสาวพรประภา  พรมชาติ  ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน   ทำหน้าที่  หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

2) นางสาวศศิยาภรณ์  ยนจอหอ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน  ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

3) นายอดิศักดิ์ นิลบารัตน์ ครูพิเศษสอน  ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

4) นางวรัชยา  เรือนคำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ   ทำหน้าที่  เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

 

               มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้

                   (1)  พัฒนาการบริการห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษา

                   (2) วางแผนพัฒนาห้องสมุดการให้บริการด้านเอกสารการพิมพ์สื่อการเรียนการสอน

และโสตทัศนูปกรณ์        

                   (3) รับผิดชอบ ดูแล บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งห้องโสตทัศนศึกษา และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

                   (4)  จัดหา รวบรวมวัสดุ สิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้บริการ ในการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป

                   (5)  ควบคุมดูแลห้องสมุด จัดหาหนังสือเอกสารสิ่งพิมพ์เข้าห้องสมุดให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา

                   (6) วิเคราะห์เลขหมู่หนังสือ และจัดทำเครื่องช่วยค้น เช่น ดัชนีวารสาร บรรณานุกรม  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ

                   (7) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

                   (8) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                   (9) เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                   (10) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย