งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

            งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

               1) นายไตรรัตน์  นามวงศ์  ตำแหน่ง พนักงานราชการ ทำหน้าที่ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

               2) นางสาวธัญญนันท์  กุลสุข  ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

3) นายธวัชชัย  มุ่งงาม ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4) นายพณิชพงศ์  แสนพวง ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5) นายจำนงค์  เชื้อสร ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6) นางวรัชยา  เรือนคำ  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี


               มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   (1) จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ผู้เรียนไปประกอบอาชีพได้

                   (2) จัดทำแผนคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมสถานประกอบการ  ในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ

                   (3) วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศติดตามการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล ควบกำกับดูแลแก้ปัญหาต่างๆ

                   (4) ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศเพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

                   (5)  ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา

                   (6)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นผิดชอบ

                   (7)  ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                   (8)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย