งานวัดผลและประเมินผล
งานวัดผลและประเมินผล

                 งานวัดผลและประเมินผล

               1) นายสมพงษ์  ดาวจันทร์   ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่หัวหน้างานวัดผลฯ

               2) นางชลุตา  ดวงสินธ์  ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล        

3) นายตรัยรัตน์  นามวงศ์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)  ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

4) นางสาวสาวิตรี  ดาวจันทร์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)  ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

5) นางวรัชยา  เรือนคำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล


 

               มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้

                   (1) ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและการประเมินผล

                   (2) กำกับ  ดูแล และจัดการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไป ตามระเบียบ

                   (3) ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน

                   (4) ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่ออนุมัติผลการเรียน

                   (5) รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน

                   (6) จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ

                   (7) ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน

                   (8) เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ

                   (9) ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

                   (10) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา    

                   (11) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                   (12) ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับผิดชอบ

                   (13) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย