งานแนะแนวอาชีพฯ
งานแนะแนวอาชีพฯ

         งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

            1) นางสาวจุฑามาศ  วงศ์ขันธ์    ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน  ตำแหน่ง  ทำหน้าที่หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ     

2) นางสาว.................   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพฯ

 

        มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

           (1) ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียน การสอนความประพฤติ ระเบียบวินัย  และข้อบังคับ

           (2) จัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับฝึกอบรม

           (3) ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

           (4) บริการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

           (5)    ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

           (6) สร้างระบบเครือข่ายการแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภาคนอก ทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชน

           (7) ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาต่อและ การประกอบอาชีพอิสระ

           (8) จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษาโดยติดตามการมีงานทำ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

           (9) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

           (10) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

           (11) ดูแล บำรุง รักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานที่ได้รับมอบหมาย

           (11) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย