งานประกันคุณภาพฯ
งานประกันคุณภาพฯ

              งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

                      1) นางภัทรานิษฐ์  ไกสุข ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1 ทำหน้าที่ หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

                      2) นางสาว................... ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ

         มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   (1) ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

                   (2) วางแผนดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้

                   (3) ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ แผนกวิชา และงานต่างๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอก ดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

                   (4) ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 

ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา

                   (5) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

                   (6) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                   (7) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

เครื่องมือเก็บรวบรวมงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2563
เครื่องมือเก็บรวบรวมงานประกันคุณภาพการศึกษา  ประจำปี 2563  เปิดเอกสารที่นี่