งานความร่วมมือ
งานความร่วมมือ

                   งานความร่วมมือ

 

                   ๑) นายตรัยรัตน์  นามวงษ์   ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู) ทำหน้าที่ หัวหน้างานความร่วมมือ

                   ๒) นายกรีวุธ รัตนเกษสิริ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

   ๓) นายพณิชพงศ์  แสนพวง ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

        ๔) นายเจษฎา  บุตะเคียน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

   ๕) นางสาวอ้อมอริยา  ศรีระษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

 

               มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   (๑) ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา

                   (๒) ประสานงานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุน

เพื่อการศึกษา

                   (๓) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

                   (๔) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                   (๕) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                             (๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย