งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

        งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

               1) นายณัฐวุฒิ  เชื้อชัย    ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ทำหน้าที่ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ

               2) นายชูวงศ์  แก้วนิมิตร  ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน          ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ

       3) นายนเรศ  ตาทุวัน      ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน          ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ

               4) นายอรรถนพ  ภีระคำ   ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน      ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ

       5) นายพณิชพงศ์  แสนพวง ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน   ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ           มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   (1) รวบรวมข้อมูล ประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทำและบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่างๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง        

                   (2) รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ

                   (3) พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

                   (4) กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

                   (5) ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา

                   (6) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

                   (7) จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับ

                   (8) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                   (9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โลโก้ วิทยาลัย
PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 231.89 KB
โลโก้ Khice
PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.03 KB
แบบรายงานติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2564