งานประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์

1) นายนเรศ  ตาทุวัน   ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน   ทำหน้าที่ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

2) นายณัฐวุฒิ  เชื้อชัย คำแหน่ง ครูผู้ช่วย ทำหน้าที่ ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

2) นางสาวพนิดา บุญขันธ์  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1) รวบรวม และเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา และบุคคลทั่วไป

2) รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆของสถานศึกษาทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสายศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอก สถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

3) เป็นศูนย์ข้อมูล และบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชนและประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์

4) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

5) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

6) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

จดหมายข่าว 5 ส.
จดหมายข่าว 5 ส.
PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 378.42 KB