งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่

งานอาคารสถานที่

1) นายเทอดชัย  ชมเสียง   ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน   ทำหน้าที่ หัวหน้างานอาคารสถานที่

2) นางสาว................... ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1) จัดเวรดูแลสถานที่ให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ

2) รับผิดชอบดูแลรักษา ตกแต่งบริเวณ ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ของสถานศึกษาตลอดจนไฟฟ้า ประปา และเครื่องสถขภัณฑ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดี ตอลดจนความสะอาดภายในสถานศึกษา

3) ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของยามรักษาการณ์ คนงานภารโรงในสถานศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องของความสะอาด การบริการแก่ครู อาจารย์ และอื่นๆ

4) เสนอโครงการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

5) รายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย