หลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 Download

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

  1. สาขาวิชาช่างยนต์
  2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

  1. สาขาวิชาการบัญชี

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับแก้หน่วยกิตรายวิชา        20901-2403 เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563  Download

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

  1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล แก้ไข16/12/2563
  2. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  3. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

  1. สาขาวิชาการบัญชี แก้ไข21/12/2563

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว